Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

SAKETIME/ SAKENOWA/ SAKENO 日本酒評價網全國排名

在AMALL清酒專門店的600多款清酒中挑選出心水款式確實有煩惱,大家不妨參考知名日本酒評價網站「SAKETIME」的全國日本酒排名,排名根據當地日本酒友的飲用後感及評分而產生,絕對有參考價值。

SAKETIME日本酒全國排名

記錄:2023年2月6日 點擊直送清酒品牌!

01位:十四代|高木酒造 (山形縣1位)
02位:陽乃鳥|新政酒造 (秋田縣1位)
03位:信州龜齢|岡崎酒造 (長野縣1位)
04位:OCEAN99|寒菊銘醸(千葉縣1位)
05位:No.6|新政酒造 (秋田縣2位)
05位:而今|木屋正酒造 (三重縣1位)
07位:総乃寒菊|寒菊銘醸(千葉縣2位)
11位:花陽浴|南陽醸造 (埼玉縣1位)
15位:花邑|両関酒造 (秋田縣3位)
17位:亀泉|亀泉酒造 (高知縣1位)
19位:亞麻貓|新政酒造 (秋田縣4位)
19位:東洋美人|澄川酒造場 (山口縣2位)
22位:朝日鷹|高木酒造 (山形縣2位)
23位:寫樂|宮泉銘醸 (福島縣2位)
23位:天美|長州酒造 (山口縣3位)
29位:新政|新政酒造 (秋田縣5位)
31位:くどき上手|亀の井酒造(山形縣3位)
36位:光榮菊|光栄菊酒造 (佐賀縣1位)
41位:鍋島|富久千代酒造 (佐賀縣2位)
41位:作|清水醸造 (三重縣2位)
45位:赤武|赤武酒造株式會社(岩手縣1位)
50位:磯自慢|磯自慢酒造 (静岡縣1位)
50位:榮光富士| 冨士酒造 (山形縣4位)
54位:鳳凰美田|小林酒造 (栃木縣3位)
57位:伯樂星|新澤醸造店 (宮城縣2位)
57位:釀し人九平次|萬乗醸造 (愛知縣1位)
65位:樂器正宗|大木代吉本店 (福島縣5位)
65位:獺祭|旭酒造 (山口縣6位)
73位:風の森|油長酒造株式會社(奈良縣2位)
73位:二兔|丸石釀造 (愛知縣2位)
73位:梵|加藤吉平商店(福井縣1位)
82位:菊姬|菊姫合資會社(石川縣2位)
95位:黑龍|黒龍酒造 (福井縣2位)

 

SAKETIME:
https://www.saketime.jp/ranking/


SAKENOWA日本酒綜合排名

記錄:2023年2月6日 點擊直送清酒品牌!

全國1位:新政|新政酒造
全國2位:十四代|高木酒造
全國3位:風の森|油長酒造株式會社
全國4位:作|清水醸造
全國5位:而今|木屋正酒造
全國8位:鳳凰美田|小林酒造
全國9位:寫樂|宮泉銘醸
全國10位:鍋島|富久千代酒造
全國11位:赤武|赤武酒造株式會社
全國12位:獺祭|旭酒造
全國13位:花陽浴|南陽醸造
全國14位:釀し人九平次|萬乗醸造
全國15位:紀土 KID|平和酒造株式会社
全國16位:黑龍|黒龍酒造
全國20位:光榮菊|光栄菊酒造
全國21位:くどき上手|亀の井酒造株式会社
全國22位:榮光富士| 冨士酒造
全國23位:加茂錦|加茂錦酒造
全國24位:八海山|八海釀造
全國25位:信州龜齢|岡崎酒造
全國26位:東洋美人|澄川酒造場
全國27位:総乃寒菊|寒菊銘醸
全國28位:伯樂星|新澤醸造店
全國32位:天美|長州酒造
全國33位:久保田|朝日酒造
全國34位:磯自慢|磯自慢酒造
全國37位:樂器正宗|樂器正宗
全國41位:二兔|丸石釀造
全國42位:亀泉|亀泉酒造
全國45位:菊姬|菊姫
全國46位:花邑|両関酒造
全國49位:梵|加藤吉平商店
全國50位:楯野川|楯の川酒造
全國57位:日高見|平孝酒造

SAKENOWA:
https://sakenowa.com/zh-Hans/ranking


SAKENO日本酒排名

記錄:2023年2月6日 點擊直送清酒品牌!

01位:獺祭|旭酒造
02位:十四代|高木酒造
03位:釀し人九平次|萬乗醸造
04位:黑龍|黒龍酒造
06位:久保田|朝日酒造
08位:鳳凰美田|小林酒造
10位:八海山|八海釀造
12位:くどき上手|亀の井酒造株式会社
13位:新政|新政酒造
15位:菊姬|菊姫
16位:梵|加藤吉平商店
17位:磯自慢|磯自慢酒造
19位:大七|大七酒造
23位:日高見|平孝酒造
24位:風の森|油長酒造株式會社
34位:東洋美人|澄川酒造場
37位:鍋島|富久千代酒造
49位:寫樂|宮泉銘醸
68位:作|清水醸造
70位:楯野川|楯の川酒造
88位:紀土 KID|平和酒造株式会社
100位:伯樂星|新澤醸造店
105位:朝日鷹|高木酒造
121位:花陽浴|南陽醸造
143位:亀泉 |亀泉酒造
156位:琵琶のさゝ浪|麻原酒造
167位:高砂|木屋正酒造
188位:男山|男山株式會社

SAKENO:
https://www.sakeno.com/ranking/